About us

About us


 

ความเป็นมา

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2541 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงอย่างมาก ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเร่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายนี้เพื่อความอยู่รอด ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นวาระเร่งด่วนของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร นอกจากนั้นแล้ว TMA ยังเล็งเห็นว่า ภาคธุรกิจเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  TMA ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศ (Thailand Corporate Excellence Survey) และจัดพิธีประกาศผลการสำรวจและมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ให้แก่องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารองค์กรในด้านต่างๆ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 อันเป็นปีมหามงคล TMA และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งต่อ TMA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ และองค์กรที่ได้รับรางวัล

 

ประเภทสาขารางวัล

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 มีจำนวนรวมทั้งหมด 9 สาขารางวัล โดยแบ่งประเภทของสาขารางวัลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามจำนวนรายได้รวมของปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

 • สาขารางวัลสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี จำนวน 8 สาขา ดังนี้
 1. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)
 2. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)
 3. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)
 4. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)
 5. ความเป็นเลิศด้านผู้นำ  (Leadership Excellence)
 6. ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)
 7. ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ  (Product / Service Excellence)
 8. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)
 • สาขารางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
 1. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)

 

ประเภทรางวัล

 1. รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง

 1. รางวัล Distinguished Awards

มอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมเป็นลำดับถัดไปจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง

 


 

Background

During 1997-1998, Thailand had encountered a severe economic crisis, which resulted in a rapid decrease of Thailand’s competitiveness. The troubled times of the Asian financial crisis had made both public and private organizations struggle in tackling the challenges in order to survive the crisis. This issue eventually became the urgent agenda of Thailand Management Association (TMA) at the time. As a private sector was a very crucial driver in the country’s development, it was vital to learn from private organizations’ best practices in order to move Thailand forward and for the country to become more competitive internationally.

Consequently, TMA in collaboration with Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University initiated the project called “Thailand Corporate Excellence Awards” in 2001 to identify and acknowledge Thailand’s leading organizations in terms of overall corporate excellence and key corporate excellence attributes by conducting “Thailand Corporate Excellence Survey”, which participants were top business executives from the top 1,000 companies in Thailand ranked by annual revenue. Following the initiative and the survey, the awards ceremony was successfully organized for the first time in 2002.

From the year 2007 onwards, TMA and Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University have been granted HRH Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn’s trophy to winners of Thailand Corporate Excellence Awards each year .

 

Categories of Awards

The awards are offered in total of nine categories, dividing into two main types based on the amount of total revenue of the 2023 fiscal year as follows:

 • The categories for organizations with more than 10 billion baht in annual revenue:
 1. Corporate Improvement Excellence
 2. Financial Management Excellence
 3. Human Resource Management Excellence
 4. Innovation Excellence
 5. Leadership Excellence
 6. Marketing Excellence
 7. Product / Service Excellence
 8. Sustainable Development Excellence
 • The category for organizations with less than 10 billion baht in annual revenue:
 1. Corporate Management Excellence

 

Types of Trophies

 1. HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Trophy

Given to organizations that receive the highest voting scores from the “Thailand Corporate Excellence Survey”

 1. Distinguished Awards Trophy

Given to organizations that receive the next highest voting scores from the “Thailand Corporate Excellence Survey”


TOP